Украина, г. Киев 03150
ул. Большая Васильковская, 118
м. "Дворец Украина"
044- 501-60-30
067- 230-06-63
схема проезда
Картинка 8 картинка 10Картинка 1картинка 4картинка 11Картинка 7Картинка 2картинка 6Картинка 5Картинка 1

Договор на туристическое обслуживание

ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ № _______

м. Київ « » 2015

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________», далі – «Туроператор», від імені та за дорученням якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Туроператор «Подорожуйте з нами» в особі генерального директора Яцуненко Н.М., надалі – «Агент», з однієї сторони,
та
гр._____________________________________________________________________________________________, надалі – «Турист», з другої сторони, названі в подальшому «Сторони», уклали даний Договір про нижченаведене:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Туроператор, відповідно до заявки Туриста (надалі – Заявка), за плату зобов’язується надати комплекс туристичних послуг (Турпродукт), а Турист зобов’язується оплатити ці послуги на умовах цього Договору.
1.2. У разі, якщо з Туристом подорожують інші особи, цей Договір укладається Туристом від свого імені та від імені осіб, які з ними подорожують, на підставі належним чином оформлених повноважень Туриста на представництво. В такому разі особи, які подорожують разом з Туристом, несуть обов’язки, передбачені цим Договором для Туриста.

2. УМОВИ ПОДОРОЖІ, ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ

2.1. Подорож до (місце надання туристичних послуг) -----
2.2. Кількість чоловік -----
Прізвища та імена осіб, які подорожують ----
2.3. Строк перебування у місці надання туристичних послуг - ------, дата початку туристичного обслуговування --------, дата закінчення туристичного обслуговування -----.
2.4. Транспортні послуги, що входять до Турпродукту та характеристика транспортних засобів:
2.4.1. Авіаперевезення: літак пасажирський категорії ------, авіакомпанія ------ , дата відправлення ------, час відправлення ----, місце відправлення ----, дата повернення -----, час повернення ----, місце повернення -------.
2.4.2. Трансфер за маршрутом: -----, вид транспорту -----, категорія -----, дата відправлення ------, час відправлення ------, місце відправлення ------, послуги перевезення надає -----.
Трансфер за маршрутом: ------, вид транспорту ------, категорія ----, дата відправлення ------, час відправлення ------, місце відправлення -------, послуги перевезення надає --------.
2.5. Послуги тимчасового проживання та характеристика місця тимчасового проживання:
Вид -----
Місце розташування ------
Категорія ------
Тип номеру -------
Відповідність послуг місця тимчасового проживання вимогам, що встановлені законодавством країни подорожі та міжнародними нормами, підтверджується наступними документами: -------
Строк і порядок оплати готельного обслуговування -------
2.6. Види і способи забезпечення харчування -----
2.7. Мінімальна кількість туристів у групі (у разі, якщо подорож передбачає формування групи) ------.
2.8. Програма туристичного обслуговування ------
2.9. Послуги екскурсійного обслуговування, що входять до Турпродукту -----, особа, що надає послуги: ------.
2.10. Інші послуги, включені до вартості Турпродукту ------
2.11. Інші суб’єкти туристичної діяльності (крім тих, що зазначені у п.п. 2.4., 2.5., 2.9. цього Договору), які надають туристичні послуги, включені до Турпродукту: назва ------, місцезнаходження -----, інші реквізити -----.
2.12. Страховик, що здійснює обов’язкове та (за необхідності) добровільне страхування Туриста, інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг ------.
2.13. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування, правила перебування там: ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
2.14. Вартість Турпродукту (туристичних послуг) ------ грн..
Сторони дійшли згоди, що у разі курсових змін (а саме збільшення валютного курсу: євро/ гривня) після підписання цього Договору і до моменту повної оплати ціна цього Договору збільшується пропорційно збільшення валютного курсу, про що Сторони складають додаткову угоду. При цьому за основу береться комерційний валютний курс: долар США/гривня, заявлений Туроператором. На момент підписання цього Договору комерційний валютний курс, заявлений Оператором, складає: ------
Визначений в цьому пункті Договору порядок перерахунку базової вартості не вважається зміною ціни (р.4 Договору).
Порядок оплати Турпродукту (туристичних послуг) – сплата коштів на розрахунковий рахунок або в касу Агента в порядку і строки, визначені підпунктом 3.2.2. цього Договору.
Форма розрахунку -----.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Туроператор зобов’язується:
3.1.1. Належним чином та в повному обсязі виконати зобов’язання щодо надання туристичних послуг, визначених у розділі 2 цього Договору, за умови отримання оплати за них в повному обсязі та належного виконання Туристом інших обов’язків, від виконання яких залежить можливість організації подорожі.
3.1.2. Організувати передачу документів Туристу для здійснення туристичної подорожі: ваучеру, страхового полісу, авіаквитків на авіарейси або інших квитків згідно з умовами подорожі. Передача Туристу документів здійснюється в офісі Агента або у аеропорту (вокзалі, іншому місці відправлення транспортного засобу) чи місці збору туристичної групи. При автобусних турах Туристу видається лише інформаційний лист, решта документів, необхідних для подорожі, знаходяться у керівника туристичної групи.
3.1.3. У разі організації групового туру при недоборі групи повідомити Туриста про те, що подорож не відбудеться не пізніше ніж за три дні до початку подорожі.
3.1.4. Виконувати інші обов’язки, передбачені умовами цього Договору або чинним законодавством.
3.1.5. Туроператор користується правами, що передбачені цим Договором та чинним законодавством.
3.2. Турист зобов’язується:
3.2.1. Своєчасно надати Агенту документи, необхідні для оформлення поїздки (туру). Ненадання або несвоєчасне надання Туристом необхідних документів або інформації за своїми правовими наслідками прирівнюється до відмови від туристичної подорожі із застосуванням наслідків, передбачених підпунктом 3.2.14. цього Договору.
3.2.2. В день підписання цього Договору сплатити 30% вартості Турпродукту, що складає _________ грн., Решта коштів, а саме ________ грн. підлягають сплаті в термін до «____» _____________ 20_____ року.
3.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути до місця відправлення транспортного засобу або до вказаного Агентом місця збору групи. Час прибуття у місце збору туристичної групи при автобусних турах зазначається у інфолисті.
3.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.
3.2.5. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за замовлені додаткові послуги в місцях проживання та перебування.
3.2.6. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.
3.2.7. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору повідомити про це Туроператора через Агента не пізніше 14 днів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником суб’єкта туристичної діяльності, який надавав туристичну послугу та завірений туроператором (приймаючою стороною) або організацією, уповноваженою Туроператором на прийняття скарг і претензій Туриста, а також копія цього Договору та інші письмові документи, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам цього Договору. Звернення (претензії) приймаються до розгляду лише у випадку їх належного оформлення.
3.2.8. Надати Агенту достовірні дані про порушення законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому. У разі ненадання зазначеної інформації, а також при виникненні негативних наслідків з причини надання недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів Турист несе відповідальність за таке порушення.
3.2.9. У разі відмови від цього Договору повернути на вимогу Туроператора або Агента: ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.
3.2.10. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист.
3.2.11. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог, в разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.
3.2.12. Повернутися до України в строки, передбачені умовами туристичної подорожі та чинною візою.
3.2.13. Відшкодовувати Туроператору та Агенту суми штрафних санкцій або суми збитків, стягнутих з Туроператора (Агента) або нарахованих йому контрагентами (туроператорами, авіакомпаніями, готелями тощо) або компетентними органами, якщо таке стягнення (нарахування) здійснено у зв’язку з порушенням Туристом зобов’язань за цим Договором, порушенням правил перетину кордону, порушенням правил перебування в країні (місці) тимчасового перебування та іншими порушеннями.
3.2.14. Оплатити суми витрат із забезпечення надання Турпродукту, що підтверджені документально (зокрема рахунками авіакомпаній, готелів, інших партнерів Туроператора чи Агента) при відмові Туриста від подорожі або при зміні Заявки на Турпродукт. Вказані суми коштів сплачуються на розрахунковий рахунок або в касу Агента.
У відповідності до умов договорів (контрактів) Туроператора із суб’єктами туристичної діяльності, що залучаються до надання послуг за цим Договором, плановий розмір витрат становить:

Строк відмови Туриста від подорожі

Сума, що не підлягає поверненню Туриста і зараховується як покриття понесених Туроператором витрат

- Від 21 до 14 днів

- Від 13 до 7 днів

- за 7 днів і менше

50% (п’ятдесят) відсотків від вартості Турпродукту* ;

90% (дев’яносто) відсотків від вартості Турпродукту*;

100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту*.

* До вартості Турпродукту не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.

На випадок відмови від подорожі, якщо така подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 18 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня), у періоди виставок, ярмарок, шкільних канікул або при зміні Заявки, у відповідності до умов договорів (контрактів) Туроператора із суб’єктами туристичної діяльності, що залучаються до надання послуг за цим Договором, плановий розмір витрат становить 100% вартості Турпродукту.
3.2.15. Турист повинен виконувати інші обов’язки, передбачені умовами цього Договору або чинним законодавством.
3.3. Турист користується правами, що передбачені цим Договором та чинним законодавством.
3.4. Турист забезпечує та гарантує виконання зобов’язань особами, що з ним подорожують, а також доведення до них умов цього Договору та всієї інформації, що була отримана ним від Агента.
3.5. Агент виступає посередником Туроператора, тому цей Договір безпосередньо не створює для Агента зобов’язань. Агент виконує обов’язки та користується правами, що визначені чинним законодавством, а також відповідним агентським договором з Туроператором.
Турист усвідомлює, що сплачені Агенту кошти за туристичні послуги належать Туроператору, Агент зобов’язаний перерахувати їх Туроператору негайно після отримання, а тому будь-які вимоги щодо повернення сплачених коштів, здійснення відшкодування, якщо Турист має право вимагати їх повернення або має право на відшкодування збитків, повинні бути адресовані Туроператору безпосередньо або через Агента. При цьому Агент має право сприяти в поверненні зазначених коштів, проте не може гарантувати їх повернення.

4. ОПЛАТА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЗМІНА ЦІНИ

4.1. Форма розрахунків визначена у п.2.14. цього Договору, проте за згодою Сторін оплата Турпродукту може бути проведена у будь-якій іншій формі, що не суперечить чинному законодавству України.

4.2. Зміна ціни (вартості) Турпродукту допускається у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість Турпродукту. Про зміни, зазначені у цьому пункті Договору, Агент інформує Туриста на підставі офіційного повідомлення (листа) Туроператора.

4.3. Зміна ціни (вартості) Турпродукту можлива не пізніше як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни (вартості) Турпродукту не може перевищувати п’яти відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна (вартість) Турпродукту вища за початкову ціну на п’ять відсотків, Турист має право відмовитися від виконання цього Договору, а Туроператор зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договору.
5.2. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.
5.3. У випадку порушення Туристом правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, порушення правил перетину державного кордону, штрафи стягуються з Туриста в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. За наявності порушень, зазначених у цьому пункті Договору, до Туриста може бути застосовано наслідки, передбачені підпунктом 3.2.13. цього Договору.
5.4. За заміну або зміну в написанні прізвища Туриста у авіаквитку, а також за втрату авіаквитка Туристом вноситься додаткова плата в сумі ______ грн.
5.5. Відповідальність Туроператора за шкоду (матеріальну і моральну), що виникла внаслідок порушення умов цього Договору, обмежена розміром подвійної плати вартості Турпродукту.
5.6. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.
5.7. Туроператор не несе відповідальність, якщо під час дії цього Договору, рішенням органів влади будь якої країни Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку, законів або, якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом.
5.8. Туроператор не несе відповідальність щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором. У разі, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, то такі послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі.
5.9. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.
5.10. Туроператор не несе відповідальність за відмову посольства іноземної держави у видачі віз Туристу за маршрутом Турпродукту.
5.11. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, Туроператор відповідальність не несе, за винятком випадків, якщо він взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів. Також Туроператор не несе відповідальність за наслідки, спричинені наданням Туристом документів або відомостей з пороками змісту (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та інше).
5.12. Не заселення Туриста в номер готелю в термін, вказаний в цьому Договорі та/або у ваучері на поселення, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або адміністрації готелю, вважається відмовою Туриста від цього Договору.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення Сторонами, спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:
- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;
- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження комп’ютерної техніки, каналів зв’язку, транспортних засобів;
- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору та унеможливлюють це;
- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;
- Законні чи незаконні дії органів державної влади.
7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана протягом 24 годин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
7.3. Належним доказом настання форс мажорних обставин та терміну їхньої дії є наявність довідки, виданої відповідними компетентними органами відповідної країни.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін) та діє до повного виконання Сторонами договірних зобов’язань.
8.2. Кожна зі Сторін до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього Договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов Договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення Договору, що визначені законодавством.
8.3. Внесення змін або розірвання цього Договору може відбутися також за домовленістю Сторін.
8.4. Туроператор зобов’язаний не пізніше як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими Сторони керувалися під час укладення цього Договору, та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити Туриста про зміну таких обставин з метою надання Туристу можливості відмовитись від виконання цього Договору або внесення змін до Договору, змінивши ціну (вартість) Турпродукту.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. У випадку неможливості розмістити Туриста у замовленому ним готелі, Туристу буде запропоновано для проживання інший готель такої ж категорії або вищої без додаткової оплати. Якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативою, а саме розміщенням у іншому готелі, послуга вважається наданою належним чином і претензії у таких випадках до розгляду не приймаються.
9.2. Якщо під час виконання цього Договору Туроператор буде не в змозі надати Туристу значну частину Турпродукту, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Туриста, а в разі потреби відшкодувати Туристу різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані.
9.3. У разі відмови з будь-яких причин у в’їзді на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожують разом відповідно до умов цього Договору, цей Договір не припиняється для інших туристів (такі туристи продовжують подорож).
9.4. Туроператор/Агент надають Туристу загальну інформацію, що стосується правил виїзду та перебування в країні подорожі. Турист зобов’язаний завчасно перевірити надану інформацію, як щодо себе, так і щодо осіб, які з ним подорожують (у тому числі дітей), за необхідності з’ясувати відповідні питання безпосередньо в посольстві (консульстві), прикордонній службі тощо та вжити всіх заходів щодо своєчасного оформлення та подання документів на оформлення візи, оформлення та отримання документів, необхідних для перетину державного кордону тощо. За окремою домовленістю Сторін Туроператор може забезпечити подання до посольства (консульства) документів для оформлення візи Туриста. Туроператор не несе відповідальність за відмову посольства, консульства або представництва у видачі Туристу візи, незалежно від підстав чи мотивації такої відмови та наявності чи відсутності відповідної відмітки у закордонному паспорті. При такій відмові настають наслідки, передбачені п.п. 3.2.14. цього Договору.
9.5. Туроператор/Агент не володіють інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рішенням адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами відповідно та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв’язку з цим.
9.6. Усі правовідносини, що виникають з умов виконання цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, а не
врегульовані Договором правовідносини врегульовуються відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.7. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. Туроператор зобов’язаний дотримуватися умов надання туристичних послуг, погоджених в цьому Договорі. Якщо до укладення цього Договору Туристу пропонувалися інші умови подорожі (інформація, що міститься в каталогах та інших рекламних матеріалах, інформація, що надавалася Туристу до підписання цього Договору), Сторони визнаватимуть умовами подорожі лише ті умови, що викладені в цьому Договорі.
9.8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
9.9. При укладенні та виконанні цього Договору Туроператор та Агент отримують наступну інформацію про Туриста: стать, прізвище, ім’я та по-батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, поштова адреса, дата народження, дані закордонного паспорта. Підписанням цього Договору Турист надає Туроператору та Агенту право на використання зазначених даних з метою забезпечення адміністративно-правових відносин, представницьких відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, статистики, забезпечення реалізації інших дій, які вимагають обробки персональних даних. Також Турист надає Туроператору та Агенту право розкривати персональні дані Туриста іншим суб’єктам туристичної діяльності (туроператорам, готелям, авіакомпаніям тощо), якщо це необхідно для виконання зобов’язань за цим Договором. Також розкриття персональних даних без згоди Туриста допускається у випадках, визначених законом, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати і отримувати такі дані. Права Туриста як суб’єкта персональних даних визначені чинним законодавством.
9.10. Ваучер в готель, страховий поліс, авіаквиток, або інші квитки на транспорт видаються Туристу не раніше як за три дні до вильоту, за винятком випадків коли Турист в письмовій або усній формі звертається з проханням про ранню видачу.
9.11. Туроператор не несе відповідальність за невідповідність будь-яких туристичних послуг, які входять у склад Турпродукту, суб’єктивній оцінці, підвищеним надіям та неоправданим очікування Туриста.
9.12. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

  

ТУРОПЕРАТОР
_____________________________
Код ЄДРПОУ __________________
Місцезнаходження _______________
Тел. ________________
Ліцензія ________________
Від імені якого цей Договір підписує
Товариство з обмеженою відповідальністю «Туроператор Подорожуйте з нами»
Ліцензія – серія АЕ 185988 від 11.09.2013
код ЄДРПОУ: 35509839
Адреса: 03150, вул. Червоноармійська, буд.118, м. Київ
телефон: 501-60-30, факс: 501-60-29
р/р 26000052624578, Банк: ПАТ КБ " ПриватБанк" МФО 320649
Генеральний директор Н.М.Яцуненко
ТУРИСТ

Я, _______________________________________________________________, ТУРИСТ, діючи від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на підписання цього Договору, з програмою туристичної подорожі ознайомлений та погоджуюсь. Підтверджую те, що Агент до укладення цього Договору надав мені в повному обсязі інформацію про: місце надання туристичних послуг, характеристику транспортних засобів, їх вид і категорію, характеристику готелів та інших об’єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування, види і способи забезпечення харчування, час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів, основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення, медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік, а також умови безпеки у країні (місці) тимчасового перебування, наявність сертифікатів відповідності та інших відомостей відповідно до законодавства про захист прав споживачів, стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя, назву, адресу та контактний телефон представництв Туроператора або організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття скарг і претензій, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі, порядок забезпечення Туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативною Туриста, страхування майна, розмір фінансового забезпечення туроператора на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення, а також іншу інформацію згідно Закону України «Про туризм».

Своїм підписом також підтверджую, що ознайомлений з пам’ятками про профілактику малярії, пташиного грипу
та інших хвороб, характерних для даного регіону
.Підпис туриста _______________________Документи для здійснення туристичної подорожі отримано _________________ ТУРИСТ _____________________

Error